GWT आर्थिक वर्ष सन् 2021/22 (२०७८/७९) का लागि निम्न प्रकारका स्कूल प्रोजेक्टहरूको लागि इच्छुक समुदायहरूबाट निवेदन आव्हान गर्दछ:

क. २ वटा मेजर स्कूल निर्माण (Major School Construction) योजनाहरु – यस योजना अन्तर्गत चार वा सो भन्दा बढी कक्षाकोठाहरु, शौचालय, डेस्क-बेन्चिहरु तथा फोहर मैलो जलाउने इनसिनेटरको निर्माण गरिन्छ। यसको अतिरिक्त हामीसंग सहकार्य गर्ने अन्य संस्था हरु मार्फत उक्त विद्यालयमा पुस्तकालय, शिक्षक तालिम, पिउने पानी तथा सरसफाई कार्यक्रम र संस्थागत क्षमता अभिबृद्दी सम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरिन्छ।

ख. ४ वटा मेजर स्कूल रिफर्बिस्मेन्ट (Major School Refurbishment) योजनाहरु – यस योजना अन्तर्गत GWT द्वारा विगतमा निर्मित विद्यालयहरुमा आवश्यक मर्मत सम्भारको कार्य गरिन्छ। राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका विद्यालयहरुलाई छनौटको लागि प्राथमिकता दिइनेछ।

ग. १२ वटा माइनर स्कूल एक्स्टेन्सन (Minor School Extension) योजनाहरु – यस योजना अन्तर्गत आवश्यक्ता अनुसार २ देखी ३ वटा  कक्षाकोठाहरु निर्माण गरिन्छ। कक्षाकोठाहरुका लागि डेस्क-बेन्चिहरु पनि समावेश गर्न सकिन्छ।

घ. ४८ वटा माइनर स्कूल रिफर्बिस्मेन्ट (Minor School Refurbishment) योजनाहरु – यस योजना अन्तर्गत भौतिक संरचना मर्मत, शौचालय ब्लक निर्माण, डेस्क-बेन्चिहरु, शिक्षा सामाग्रीहरु इत्यादि सहयोग गरिन्छ। योजना छनौट गर्दा यस प्रकार प्राथमिकता दिइनेछ;

क्र. सं.विवरणप्राथमिकता
छाना मर्मत
भौतिक संरचना मर्मत
डेस्क-बेन्चिहरु नयाँ / मर्मत
शौचालय ब्लक निर्माण
शैक्षिक सामाग्रीहरु (पुस्तकालयका लागि किताबहरु, Science equipment, कम्प्युटर या शौर्य उर्जा)
विद्यालय प्राङ्गण वरिपरि तारको घेरावार लगाउने

GWT स्कूल प्रोजेक्ट कार्यक्रम बारे थप जानकारी लिन तथा निवेदन दिन नजिकको एरिया वेल्फेयर सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। (सम्पर्क नम्बरहरु)

मेजर स्कूल निर्माण योजनाको लागि मिति ३० सेप्टेम्बर सन् २०२० सम्म निवेदन बुझाइ सक्नुपर्ने छ तथा अन्य सबै योजनाहरुका लागि ३० नोभेम्बर सन् २०२० सम्म निवेदन बुझाइ सक्नुपर्ने छ।